1993 EEN ORIGINELLEN ORIGINAL

"Een originellen Original"

eng Comédie an 3-Akten

den 30. an 31. Oktober an den 7. November 1993 zu Tratten am Sall

 

gespillt honn, v.l.: Schmitz J.-Marie, Schroeder Odile, Koos Vic, Hanesch Frantz,

 Mutsch Mady, Schmitz Mick, Meyers Luss, Bewer Maryse.