1990 VERRÊCKT

"Verréckt"

eng Comédie an 3-Akten

den 3. an 4. November 1990 zu Wëntger an der Sportshall

 

 

gespillt honn, 1. Reih: Mutsch Mady, Schmitz Mick, Berscheid Chantal, Goebel Netty, Hanesch Franntz.

2. Reih: Schmitz J.-Marie, Schmit Georges, Koos Vic, Meyers Luss

3. Reih: Felten Raymond, Felten Marion.