1988 KEE FALL FIR DEN ZANKERT

"Kee Fall fiir den Zankert"

een Krimi  an 3-Akten vom Romain Goerend

den 5. an 6. November zu Wëntger an der Sportshaal

 

 

 

 

 

gespillt honn, 1. Reih: Koos Vic, Felten Raymond, Schmitz Mick, Goebel Netty, Berscheid Chantal.

2. Reih: Schmitz J.-Marie, Bewer Maryse, Felten Marion, Meyers Luss, Hanesch Frantz, Hanesch Marianne