De Comité

De Comité vun de Wëntger Theaterfrënn asbl  besteet de Moment aus 6 Persounen.

Präsidentin: MAJERES Carmen

Vize-Präsidentin: DIEDERICH Lydie

Sekretärin: TURMES Joelle

Caissier: MARQUES Filipe

Mëmberen: MILBERT Monique an SCHIERTZ Michi

Êirepräsident: HANESCH Frantz