1991 DE MONNI AUS AMERIKA

     

"De Monni aus Amerika"

eng Komédie an 3-Akten

den 9. an 10. November 1991 zu Wëntger an der Sportshaal

den 23. November 1991 zu Housen am Sall Koob

 gespillt honn: Berscheid Chantal, Felten Marion, Schmitz Mick, Meyers Luss, Bewer Maryse, Hanesch Frantz, Thielen Romain, Goebel Netty, Koos Vic.