1981 DEN ROSSBAYARD

     

 " De Rossbayard"

eng Operette an 3-Akten

den 12. Abrël 1981 zu Wëntger

den 26. Abrël 1981 zu Hengischt

  

gespillt honn: Boever Jeanne, Boever Theo, Diederich Fenny, Felten Raymond, Goebel Netty, Hanesch Frantz, Kettmann Mady, Schmitz Fons, Thilmany Mariechen.

Regie: Jos Molitor